کارگاه های سال 83

 زمان و تعداد و كيفيت كارگاههاي اجراء شده در سال83 بشرح زير است:         

 

1ـ كارگاه برنامه‌ريزي درسي:

 مجري: آقاي دكتر حسين‌زاده ـ خانم مرتضوي اعضاء هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي

 تاريخ اجراء:12 و 13 ارديبهشت

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 30 نفر

 

 2ـ كارگاه آموزشي يادگيري مبتني بر مسئله:

 مجري: خانم مرتضوي ـ عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي

 تاريخ اجراء: 31 ارديبهشت

 تعداد افرا شركت‌ك ننده: 35 نفر

 

 3ـ كارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  جهت اعضاء هيئت برد

 مجري: خانم رينا رضايي ـ خانم دكتر مهوش عليزاده ـ آقاي دكتر سيدحميدرضا طباطبايي

 تاريخ اجراء: 27 و 28 تيرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 37 نفر

 

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89