طرح های مصوب

عناوین طرحهای تحقیقاتی انجام شده در حوزه پژوهش در آموزش به تفکیک سال انجام

عنوان طرح

سال انجام طرح

بررسی مهارتهای کامپیوتری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 85

1385

بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس ادراک و انتظار دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1385

بررسی منابع درسی و مطالعه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1385

بررسی میزان آشنایی دانشجویان پزشکی ورودی سال تحصیلی 85-86 دانشگاههای علوم پزشکی جنوب شرق ایران با مهارتهای کامپیوتری

1385

وضعیت تولید و موانع موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1385

مشکلات آموزشی بالینی کارآموزی درعرصه از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1385

ارزیابی دانش و نگرش دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد مهارتهای ارتباطی سال تحصیلی 86-85

1385

تعیین میزان همخوانی امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی در رتبه بندی دانشکده پزشکی هرمزگان 85-71

1385

مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی توسط دانشجویان با خود ارزیابی آنها در دانشکده بهداشت بندرعباس

1385

بررسی میزان آگاهی و استفاده از برنامه هایOffice و اینترنت توسط دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1384

1386

بررسی تاثیر آموزش ویدئویی مهارت های بالینی پس از آموزش پراتیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری ترم 1 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1386

1386

بررسی وضعیت برگزاری گزارشات صبحگاهی در بخش های اصلی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1386

1386

بررسی نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

1386

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386

بررسی همبستگی میانگین نمرات مقطع علوم پایه نمره امتحان علوم جامع پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386

بررسی ادراک دانشجویان پزشکی از محیط آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386

بررسی آگاهی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد طرح درس

1386

ارزیابی وضعیت موجود آموزشی در مقطع علوم پایه آموزش پزشکی از دید اساتید و دانشجویان

1387

بررسی دیدگاه دانشجویان دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان د رخصوص مسائل آموزشی و رفاهی در سال 86

1387

بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس سال87-86

1387

مقایسه عملکرد و میزان رضایتمندی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی از اساتید راهنما قبل و پس از گذراندن کارگاه مشاوره توسط اساتید

1387

مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضا هیئت علمی توسط دانشجویان

با خود ارزیابی آنها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1387

عوامل انگیزشی موثر برماندگاری اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال 1365

1387

ارزیابی راندهای آموزشی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1387

مقایسه نظرات اعضا هیئت علمی و دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی

1387

تجزیه و تحلیل سئوالات آزمون های چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87

1388

بررسی موانع یادگیری دانشجویان مشروط شده دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سالهای 87-86 و88-87

1388

بررسی نیازهای یادگیری دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مباحث آموزشی ، پژوهشی ، و مدیریتی

1388

ارزشیابی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه فارغ التحصیلان

1388

بررسی پایایی و روایی فرم های ارزشیابی نحوه تدریس اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1388

1388

مقایسه تاثیر تدریس به روش سخرانی و بحث گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان پزشکی

1389

بررسی مهارت های تفکر انتقادی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1389

1389

برون داد علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از طریق اندازه گیری شاخص هرش

1389

مقایسه روش تدریس فیزیولوژی تنفس به سبک سنتی ( سخنرانی) با تدریس در گروههای کوجک در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1389

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از نحوه آموزش و امکانات در مرکز مهارتهای بالینی

1389

بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی بندرعباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم در سال 89

1389

بررسی علل تمایل  به استفاده از جزوه درسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 90-89.

1390

بررسی مقایسه ای دانش ، مهارت بالینی و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس با دو روش ارزشیابی سنتی و ارزشیابی بالینی ساختار یافته هدفمند (OSCE) در سال 1390

1390

تحلیل استنادی ماخذ مقالات مجله پزشکی هرمزگان 89-1385

1390

سنجش نیازهای آموزشی اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

در سال 90-89

1390

بررسي كيفيت آموزش درمانگاهي ( بيمارستانهاي آموزشي ) از ديدگاه دانشجويان پزشكي بندرعباس سال90

1390

بررسي سلامت معنوي داشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال تحصيلي 91-90

1390

بررسي جو آموزشي درس ايمنولوژي در سه دانشكده  از دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1391

بررسي ديدگاه ها و رويكردهاي اعضاي هييت علمي گروههاي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نسبت به محتوي طرح درس پيشنهادي كارآموزي رشته فناوري اطلاعات سلامت و عوامل مرتبط با آن سال 1391

1391

بررسي ميزان و عوامل مرتبط با افت تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1391

بررسي ميزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1391

بررسي علل مراجعه بيماران هرمزگاني به استان يزد جهت درمان يا ادامه آن در سال 1390

1391

ساخت ابزار روا و پايا جهت ارزيابي عملكرد آموزشي اساتيد توسط دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1392

بررسي ارتباط تصوير ذهني سازماني دانشجويان كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت و دانشجويان مدارك پزشكي با موفقيت تحصيلي آنان در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان سال

1392

بررسي ميزان دستيابي دانش آموختگان دوره دكتراي عمومي پزشكي به حداقل توانمندي هاي مورد انتظار از ديد ايشان

1392

بررسي ميزان اعتياد به اينترنت در دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1393

بررسي موانع پژوهش در حوزه آموزش از ديد اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1393

بررسي موانع كاربست نتايج پژوهشها در دنشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1393

بررسی محیط آموزشي بخش های اصلی بالینی بیمارستان های  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه فراگیران بر اساس مدل DREEM در سال 1393

1393

بررسي مو انع پژوهش از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

1393

بررسي نتايج ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان به دو روش دستي و الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان-1392

1393

بررسي نقش احساس مالكيت و اعتماد دانشجويان به دانشگاه بر انگيزه پيشرفت و عملكرد آموزشي آنها در دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 93-92

1393

آسيب شناسي درس تاريخچه ، اخلاق و مقررات مامايي از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال 1393

1393

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درخصوص اثربخشی ارائه پاورپوینت در تدریس: یک مطالعه پدیدارشناسی

1393

ارزيابي عملكرد داشگاه علوم پزشكي هرمزگان بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM 1394

1394

تبیین  چالش های کاراموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی  از دیدگاه دانشجویان و گروه آموزشی : يك پژوهش كيفي

1394

بررسی عوامل مرتبط با شکست یا موفقیت امتحان جامع پیش کارورزی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

1394

بررسی هوش اخلاقی در دندانپزشکان عمومی و دانشجویان دندانپزشکی شهر بندرعباس

1394

بررسی یادگیری مبتنی بر گروه ، بر یادگیری دانش  بررسی سیستم قلبی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بندرعباس و بندرلنگه 1395-1394

1394

بررسی انگیزه های انتخاب رشته و ارتباط آن با  رضایت از تحصیل دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1394

بررسی ارتباط جرات ورزی، با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی در سال 1395

1394

مقایسه آموزش از طریق کنفرانس و نرم افزار شبیه ساز آریتمی های قلبی بر میزان یادگیری دانش تفسیر الکتروکاردیوگرام در پرستاران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 95

1395

تجربه چالش های اخلاقی در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی

1395

آسیب شناسی مشکلات  اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان : یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا

1395

بررسی رابطه میان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ( پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی) دانشگاه علوم پزشگی هرمزگان در سال تجصیلی 96-95

1395

معیارهای مدرس خلاق از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه تحلیل محتوا

1395

بررسی نگرش و آمادگی اعضای هیات علمی  نسبت به  اجرای آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1395

ارزیابی رضایت دانشجویان از نحوه خدمات رسانی و عملکرد واحد استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1395

1395

تبیین کیفی کوریکولوم آموزشی مراقبین سلامت خانواده ، بکار گرفته شده در طرح تحول حوزه بهداشت

1395

بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان طی سالهای 1393-1386

1395

 

 

اهداف و رسالت
اولویت های تحقیقاتی
ژورنال کلاب
طرح های مصوب
مقالات ارائه شده
فرم های پروپوزال
کمیته پژوهش در آموزش
مشاوره طرح تحقیقاتی حوزه آموزش