صفحه اصلی > واحد پژوهش در آموزش > مقالات ارائه شده 
مقالات ارائه شده مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
( دانشگاه علوم پزشكي يزد)
 
نام همايش
دوره
سال برگزاري
نام مقاله
نام نويسنده
آموزش كشور ي علوم پزشكي
 
نهمين
1386
بررسي تاثيرروش آموزشي دانشجو محوري بر يادگيري و يادداري دانشجويان رشته بهداشت عمومي دانشكده بهداشت بندرعباس
الهام بوشهري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
نهمين
1386
وضعيت كارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان بهداشت خانواده دانشكده بندرعباس
دكتر تيمور آقاملايي، صديقه عابديني
آموزش كشور ي علوم پزشكي
نهمين
1386
بررسي برگزاري گزارشات صبحگاهي در بخشهاي اصلي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
نادره نادري، مهدي پاكدل، نسرين اصغري، شهرام زارع، سميره عابديني
كرامت جهانشاهي، زهرا جهانگيري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
نهمين
1386
بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان پزشكي شاغل به تحصيل در نيمه دوم سال تحصيلي 82-81 دردانشكده پزشكي بندرعباس
نادر عاليشان كر مي، اصغر بختيارزاده
ابراهيم خواجه
آموزش كشور ي علوم پزشكي
نهمين
1386
خود ارزيابي مهارتهاي ICDLدانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در نيمسال اول سال تحصيلي 87-86
سعيدحسيني تشنيزي، علي ملكي
رضاجمهيري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
نهمين
1386
بررسي دنش و نگرش دستياران پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در مورد مهارتهاي ارتباطي
اصغر رزم آرا
نسرين اصغري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
نهمين
1386
همبستگي نمره امتحان جامع علوم پايه و نمره امتحان جامع پيش كارورزي دانشجويان پزشكي بندرعباس
حميدرضا محبوبي، كرامت الله جهانشاهي، نازنين شريف، زهرا جهانگيري، مرضيه دارشي
بهارك طاووسي طهراني
 


 
مقالات ارائه شده مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در دهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
( دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

نام همايش
دوره
سال برگزاري
نام مقاله
نام نويسنده
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
ديدگاه دانشجويان پزشكي از توانمندي اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
تيمورآقا ملايي، اسماعيل فاضل؛ شهرام زارع
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
معيارهاي يك استاد خوب از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمز گان
صديقه عابديني، سميره عابديني
حسام الدين كمالزاده، تيمور آقا ملايي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
مقايسه نتايج خود ارزيابي اساتيد با ارزيابي دانشجويان از آنان
نسرين اصغري، سميره عابديني،
سعيدحسيني تشنيزي، نادره نادري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
ديدگاه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان نسبت به ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان
صديقه جوادپور، تيمور آقاملايي،
سميره عابديني
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان با خود ارزيابي آنها در دانشكده پزشكي بندرعباس
اقبال زارعي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
تدوين ابزار ارزيابي دروني حوزه برنامه درسي و حوزه ارزشيابي به عنوان بخشي از برنامه آموزشي پزشكي عمومي كشور
نادره نادري
نسرين اصغري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
ارزيابي وضعيت ثبت اطلاعات خلاصه پرونده هاي بيمارستانهاي آموزشي شهرستان بندرعباس طي سالهاي 86-84
زهرا جهانگيري، الهه فروتني فرد،
نادره نادري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
تجزيه و تحليل سئوالات تشريحي آزمونهاي درس آمار زيستي
سعيدحسيني تشنيزي، سيد مهرداد صولتي
نادره نادري، نسرين اصغري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
سنجش نظرات دنشجويان رشته هاي پرستاري و مامايي در رابطه با دوره هاي آموزش باليني
سعيدحسيني تشنيزي، جهانپور علي پور
 
آموزش كشوري علوم پزشكي
دهمين
1388
روند تحصيلي فارغ التحصيلان بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ورود سالهاي     82-79
صديقه عابديني، سميره عابديني
تيمور آقاملايي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
ارزيابي وضعيت آموزشي در مقطع علوم پايه از ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
نادره نادري، صديقه عابديني، زهرا خادمي
سعيد حسيني، نسرين اصغري، مهين جمشيدي،
نپتون سلطاني، محمود خياطيان، نسرين اماني، فرزاد پاكدل، زهرا جهانگيري، شجاع الدين نمازي
آموزش كشور ي علوم پزش پزشكي
دهمين
1388
اگاهي و نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي در مورد طرح درس
صديقه عابديني، سميره عابديني، تيمور آقاملايي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
عوامل موثر بر ارتقاء ارزشيابي و تدريس بيوشيمي در دانشجويان رشته پزشكي
سهيلا معين، سعيد حسيني
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
روند تحصيلي فارغ التحصيلان بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
صديقه عابديني، سميره عابديني، تيمور آقاملايي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
تاثير مشاهده باليني بيماريهاي مرتبط با سيستم ايمي بر ميزان يادگيري و علاقمندي دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه به علم ايمنولوژي
نادره نادري و همكاران
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دهمين
1388
بررسي توانمندي استادان در برگزاري و هدايت جلسات بحث گزارش صبحگاهي بيمارستانهاي هرمزگان
سلما نادري و همكاران
 

 
مقالات ارائه شده مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در يازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
( دانشگاه علوم پزشكي  ايران )
 
نام همايش
دوره
سال برگزاري
نام مقاله
نام نويسنده
آموزش كشور ي علوم پزشكي
يازدهمين
1389
ويژگي هاي رهبر موسسات آموزشي
تيمور آقاملايي، اسماعيل فاضل
آموزش كشور ي علوم پزشكي
يازدهمين
1389
مقايسه ديدگاه دانشجويان رشته پزشكي و مردم شهرستان بندرعباس در ارتباط با رعايت اصول اخلاق پزشكي
شهنا ز قاسمي، شهرام زارع، سميره عابديني
آموزش كشور ي علوم پزشكي
يازدهمين
1389
نيازهاي يادگيري استعداد هاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در مباحث آموزشي –  پژوهشي و مديريتي
رفعت جوادي
سميره عابديني
آموزش كشور ي علوم پزشكي
يازدهمين
1389
ديدگاه اساتيد در مورد اهميت سئوالات پرسشنامه ارزشيابي كيفيت تدريس
صديقه جوادپور، سميره عابديني، تيمور آقاملايي
 
 

 
مقالات ارائه شده مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان دردوازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
( دانشگاه علوم پزشكي مشهد)
نام همايش
دوره
سال برگزاري
نام مقاله
نام نويسنده
آموزش كشور ي علوم پزشكي
 
دوازدهمين
1390
ديدگاه دانشجويان پزشكي درباره نحوه آموزش اخلاق حرفه اي در نظام آموزش پزشكي
حميدرضا محبوبي، طاهره خورگويي، سيد شجاع الدين نمازي، سيده نازنين شريف، زهرا ماندگاري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دوازدهمين
1390
بررسي محيط و امكانات دانشجويان پزشكي بندرعباس
حميد رضا محبوبي، سيدشجاع الدين نمازي، طاهره خورگويي، زهرا ماندگاري، شكوفه اميرزاده شمس
فاطمه كريمي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
 
 
دوازدهمين
1390
بررسي نگرش دانشجويان پزشكي شهر بندرعباس نسبت به حضور در كلاس
طاهره خورگويي، حميد رضا محبوبي، زهرا ماندگاري، سيد شجاع الدين نمازي، محمود قاسمي زاده بندرعباسي، شكوفه اميرزاده شمس
 
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دوازدهمين
1390
ارزيابي تدريس بيوشيمي از ديدگاه دانشجويان رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
سيد شجاع الدين نمازي، حميد رضا محبوبي، سهيلا معين
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دوازدهمين
1390
بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي بندرعباس
آزيتا كامجو ، عارفه شاهي، فاطمه دبيري ، آسيه پرمهر، صديقه عابديني، زهرا خادمي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دوازدهمين
1390
نقش استادان در يادگيري دانشجويان در جهت تحقق نقشه جامع علمي
رفعت جوادي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
دوازدهمين
1390
بررسي تاثير آموزش بر پيشگيري از بيماري پوكي استخوان در دختران دبيرستاني
آزيتا كامجو ، عارفه شاهي، فاطمه دبيري ، آسيه پرمهر، سعيد حسيني، صديقه عابديني
 

 
مقالات ارائه شده مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان درسيزدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
( دانشگاه علوم پزشكي مازندران)
نام همايش
دوره
سال برگزاري
نام مقاله
نام نويسنده
آموزش كشور ي علوم پزشكي
سيزدهمين
1391
نوآوري در ارائه بيوشيمي باليني جهت دانشجويان رشته كارشناسي علوم آزمايشگاهي
سهيلا معين
آموزش كشور ي علوم پزشكي
سيزدهمين
1391
بازنگر ي در آزمايشگاه عملي انگل شناسي دانشجويان علوم آزمايشگاهي
عبدالرضا صلاحي مقدم
آموزش كشور ي علوم پزشكي
 
سيزدهمين
1391
نحوه تدريس و ارزشيابي دروس ( بيوشيمي يك) از  ديدگاه دانشجويان رشته پزشكي
سهيلا معين
آموزش كشور ي علوم پزشكي
سيزدهمين
1391
تعيين ميزان تاثير نقاط ضعف برنامه جديد ( ادغام ) دوره فيزيوپاتولوژي در دانشكده پزشكي بندرعباس
نادره نادري
آموزش كشور ي علوم پزشكي
سيزدهمين
1391
استفاده از تكنيك تصوير برداري زنده ويدويي بعنوان پشتيبان روش تدريس با گروههاي كوچك در آموزش آناتومي عملي
مجيد كاتبي
مهر نوش شيباني فر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات ارائه شده مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان درچهاردهمين همايش كشوري آموزش پزشكي
( دانشگاه علوم پزشكي ايران)
نام همايش
دوره
سال برگزاري
نام مقاله
نام نويسنده
آموزش كشور ي علوم پزشكي
چهاردهمين
1392
بررسي سلامت معنوي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال تحصيلي 91-90
دكتر زهره رادافشار
بهجت ناصريان
آموزش كشور ي علوم پزشكي
چهاردهمين
1392
تبیین محیط آموزشی ایده آل از دیدگاه دانشجویان در دانشکده بهداشت بندرعباس:یک مطالعه کیفی
دکتر تیمور آقاملایی
آموزش كشور ي علوم پزشكي
چهاردهمين
1392
امکان سنجی آموزش الکترونیکی مهارت های عملی در سیستم فوریت های پزشکی
حمید رضا میری
آموزش كشور ي علوم پزشكي
چهاردهمين
1392
آموزش پزشکی و باورهای معنوی
دكتر مجيد كاتبي
آموزش كشور ي علوم پزشكي
چهاردهمين
1392
بررسی تاثیر ترسیم نقشه مفهومی در بهبود یادگیری ایمنولوژی در چهاردانشکده از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نادره نادری
آموزش كشور ي علوم پزشكي
چهاردهمين
1392
چگونه مي توان همزمان با انتقال دانش، مهارتهاي ارتباطي وکار گروهي دانشجويان را افزايش داد؟
پروين رضايي