صفحه اصلی > واحد پژوهش در آموزش 

 

 

    این واحد یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است و در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه میباشد تاسیس گردیده تا از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ، ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده ها و دانشگاهها گام موثری در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی بردارد و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را در طی سالهای آتی ارتقاء بخشد .