کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی و فعالیت های واحد
تحلیل آزمون
فرایند ارزشیابی اساتید
کمیته ارزشیابی
استاندارد های آموزش بالینی
فرم های ارزشیابی