معرفی اعضاء

" مدیر مرکز"


دکتر الهام بوشهری

مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 آموزش علوم پزشکی

Description: http://www.eduv.hums.ac.ir/uploads/boushehri.jpg

 

تحصیلات

آموزش پزشکی

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه علمی

استادیار

تلفن

076-33335013

پست الکترونیکی

 Ebooshehri@hums.ac.ir

رزومه

 


"واحد برنامه ریزی آموزشی"


دکتر سمیره عابدینی

مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی


 

تحصیلات

برنامه ریزی درسی و تدریس

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه UTM مالزی

رتبه علمی

استادیار

تلفن

076-33335013

پست الکترونیکی

 

رزومه

 


"واحد پژوهش در آموزش"بهجت ناصریان

مسئول واحد پژوهش در آموزش


 

تحصیلات

کارشناس پرستاری-دانشجوی ارشد آموزش پزشکی

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه علمی

-

تلفن

076-33341005

پست الکترونیکی

 

رزومه

 


" دفتر استعداد های درخشان "کلثوم قاسمی

مسئول دفتر استعداد درخشان


 

تحصیلات

 

دانشگاه محل تحصیل

 

رتبه علمی

 

تلفن

076-33341005

پست الکترونیکی

 

رزومه

 


"ارزشیابی آموزشی "


فواد جهاندیده

مسئول واحد ارزشیابی آموزشی


 

تحصیلات

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه علمی

مربی

تلفن

076-33341005

پست الکترونیکی

fuadjh@gmail.com

رزومه

 


"سایر کارکنان "صدیقه دولتی

منشی مرکز


 

تحصیلات

کارشناس 

دانشگاه محل تحصیل

رفسنجان

رتبه علمی

-

تلفن

076-33335013

پست الکترونیکی

 

رزومه

 

 


فاطمه سلیمانی

 


 

تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره

دانشگاه محل تحصیل

بندرعباس

رتبه علمی

 

تلفن

076-33335013

پست الکترونیکی

 

رزومه

 


مرضیه برزگر

 


 

تحصیلات

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دانشگاه محل تحصیل

شیراز

رتبه علمی

 

تلفن

076-33335013

پست الکترونیکی

 

رزومه

 سمانه معتمد

 


 

تحصیلات

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

دانشگاه محل تحصیل

جهرم

رتبه علمی

-

تلفن

076-33335013

پست الکترونیکی

 

رزومه