دفتر استعداد درخشان


دیری است که حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان درکشور مورد تاکید مسئولین و خبرگان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. نمونه عملی ان را می توان در مصوبه چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی مورخ 22/2/72 مشاهده کرد که این شورا بر لزوم شناسایی ، جذب این استعداد ها ترتیب دادن نظام تربیتی ویژه آنها ، رفع موانع دست و پاگیر در مسیر فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی وبالاخره لزوم حمایتهای مالی اداری و خدماتی از ایشان تاکید نموده است .

علاوه بر این تاکید مقام معظم رهبری در سال 1385 مبنی بر استفاده صحیح و مناسب از ظرفیتهای علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشور نقطه عطف دیگری است .

با در نظر گرفتن اینکه نخبگان هر کشور ، مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند، اتخاذ یک سیاست منسجم و یکپارچه جهت معکوس کردن روند فرار مغزها امروزه یک اولویت ملی محسوب می شود و این امر تنها با ایجاد یک نگرش جدید به منظور جذب نخبگان در موقعیتهای در خورشان در کشور و افزایش دلبستگی و درگیر نمودن آنان در فرایند توسعه پایدار کشور میسر می باشد. با افزایش توجه و ایجادحمایت های همه جانبه برای استعداد های درخشان می توان از خلاقیت و توان نخبگان در جهت توسعه و شکوفایی کشور استفاده نمود.

شناسایی استعدادهای درخشان

هدایت و شکوفاسازی استعدادهای درخشان از طریق تدوین مقررات و تصویب و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی خاص

حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان

جذب استعدادهای درخشان در مراکز حوزه عملیات دانشگاه

بارور کردن خلاقیتها ، خلق نو آوریها و شکوفایی توان علمی استعداد های درخشان مطابق با نیازهای کنونی کشور و در تطبیق با ارزشهای متعالی دین مبین اسلام

شرایط عضویت
آئین نامه ها
کمیته مشورتی دانشجویی
کار گاه های برگذار شده