• مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیک
  مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیک

 • گذراندن دوره MBA و ارشد مجازی به صورت تحصیل همزمان
  گذراندن دوره MBA به صورت تحصیل همزمان برای دانشجویان استعداد درخشان دوره های دکترای عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

 • کسب عنوان فرایند قابل تقدیر در حوزه یادگیری الکترونیک توسط واحد توسعه آموزش دانشگاه
  کسب عنوان فرایند قابل تقدیر در حوزه یادگیری الکترونیک توسط واحد توسعه آموزش دانشگاه

 • باز شدن مجدد سامانه ثبت نام آزمون تحصیلات تکمیلی جهت دانشجویان استعداد درخشان
  باز شدن مجدد سامانه ثبت نام آزمون تحصیلات تکمیلی جهت دانشجویان استعداد درخشان

 • اعطای گرنت پژوهشی جهت طرح های مرتبط با برنامه تحول آموزش علوم پزشکی
  اطلاعیه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک